Vítejte na našem e-shopu. Pokud byste potřebovali s čímkoliv poradit, těšíme se na vás na tel. 602 693 431 nebo emailu info@zakraman.cz

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro e-shop zakraman.cz

Obecná ustanovení

  1. Působnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání smluv mezi námi jako obchodníkem a vámi jako zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu a naše a vaše práva a povinnosti ze smluv vyplývající. Součástí obchodních podmínek jsou i povinně poskytované informace. Informace o zpracování osobních údajů naleznete v samostatném dokumentu na našem webu. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 3. 2021.
  2. Používané pojmy. V našich obchodních podmínkách používáme následující zkratky: 
   1. Spotřebitel, kterým je člověk nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,
   2. Nepodnikatel, kterým je právnická osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,
   3. Podnikatel, kterým je člověk nebo právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
   1. My, čímž se rozumí obchodník, tedy obchodní společnost Zakra s.r.o., se sídlem Purkyňova 1017 / 22, CZ0806 Plzeň, IČO 08064458, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Plzni, v oddílu C, vložce 37708, DIČ CZ08064458.
   2. Vy, čímž se rozumí zákazník, tedy druhá smluvní strana odlišná od nás, kterým může být jeden z následujících subjektů:
   3. Internetový obchod, tedy naše webové rozhraní nacházející se na webové adrese https://zakraman.cz/, ve kterém si můžete prohlédnout naši nabídku a objednat zboží a služby z našeho sortimentu. 
   4. E-mail, tedy elektronická pošta, kterou je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese dostupné na webové adrese našeho internetového obchodu. 
   5. Telefon, pomocí kterého je možné nás kontaktovat na telefonním čísle dostupném na webové adrese našeho internetového obchodu. 
   6. Smlouvy, kterými se rozumí kupní smlouvy a smlouvy o dílo či smlouvy příkazní, v závislosti na druhu objednaného zboží či služby.
  3. Vztah obchodních podmínek ke smlouvě. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
  4. Vztah smlouvy a obchodních podmínek k právním předpisům. Práva a povinnosti neupravená obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí 2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis.
  5. Oddělitelnost ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání. Pokud se některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane neplatným, neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání. 
  6. Vztahy s mezinárodním prvkem. Právní poměry mezi námi a vámi se v případě přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem a k řešení případných sporů jsou příslušné české soudy. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva) se nepoužije.
  7. Způsoby řešení stížností. Případné stížnosti a spory mezi vámi a námi je možné řešit
   1. mimosoudně v řízení vedeném Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz),
   2. emailem na naší e-mailové adrese,
   3. osobně v kterékoli naší provozovně,
   4. telefonicky na našem telefonním čísle.
  8. Dozorové orgány. Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:
   1. Česká obchodní inspekce,
   2. živnostenské úřady,
   3. Úřad pro ochranu osobních údajů,
   4. krajské hygienické stanice.

Objednání zboží a uzavírání smluv

 1. Objednání zboží a služeb prostřednictvím internetu. Objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu provedete vybráním nabízeného zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení, případně vybráním nabízené varianty dalších služeb, jejich vložením do virtuálního košíku, vyplněním požadovaných údajů, zvolením způsobu dodání zboží a platby a odesláním vaší objednávky pomocí tlačítka „Odeslat objednávku“. V případě kupních smluv tímto okamžikem dojde k uzavření smlouvy, v případě smluv o dílo a příkazních smluv bude toto právní jednání považováno za závaznou objednávku, přičemž finální obsah smlouvy bude v případě potřeby dojednán v navazující komunikaci a smlouva vznikne až potvrzením jejího obsahu z naší strany. Před odesláním objednávky vám bude umožněno zkontrolovat a případně i změnit zadané údaje.
 2. Hmotné zboží. Zboží v našem internetovém obchodě je možné objednat si tak, že nabídku na uzavření kupní smlouvy, kterou je vystavení zboží v internetovém obchodě, přijmete prostřednictvím internetového obchodu. Přijetí naší nabídky s dodatkem či odchylkou není možné a považuje se za protinabídku z vaší strany.
 3. Objednávky zahrnující smlouvy o dílo a příkazní smlouvy. Pokud je obsahem objednávky smlouva o dílo či smlouva příkazní, pak je smlouva uzavřena až ve chvíli, kdy si vzájemně potvrdíme finální cenové podmínky, konkrétní rozsah služby (není-li jednoznačně specifikován již v rámci balíčkové služby nabízené námi v internetovém obchodě) a případné další podmínky jejího poskytování.
 4. Zboží s atypickou dopravou. Zboží s atypickou dopravou je takové zboží, které nelze přepravit běžnou dopravou (například Zásilkovna), ale je potřeba zajistit dopravu individuálně. U tohoto zboží bude finální cena dopravy dopočtena individuálně po telefonickém nebo emailovém kontaktu klienta. Teprve po uhrazení ceny dopravy je uzavřena kupní smlouva.
 5. Potvrzení přijetí objednávky. Úspěšné přijetí vaší objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme na vaši e-mailovou adresu zasláním e-mailové zprávy, jejíž součástí bude:
  1. potvrzení o uzavření smlouvy a jejím obsahu,
  2. naše obchodní podmínky, jejichž obsahem jsou i povinně poskytované informace.

V případě neúplnosti nebo nesprávnosti objednávky vás vyzveme k jejímu doplnění nebo vás upozorníme na nemožnost uzavření smlouvy.

Jazyk a uchovávání smlouvy. Smlouvy se uzavírají v českém jazyce. Uzavřené smlouvy ukládáme a na základě žádosti vám k vaší smlouvě umožníme přístup.

Uzavřené smlouvy a jejich obsah

 1. Změna a zrušení smlouvy. Uzavřené smlouvy není možné jednostranně měnit či rušit; činit tak lze pouze na základě vzájemné dohody, případně pokud tak stanoví právní předpis nebo obchodní podmínky.
 2. Slevy a reklamní akce. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.
 3. Dárky a bonusy. Pokud vám byly v rámci smlouvy poskytnuty dárky či jiné bonusy, dochází k tomu na základě darovací smlouvy, proto za jejich vady neodpovídáme. Existence darovací smlouvy je závislá na existenci smlouvy hlavní a darovací smlouva je uzavírána s rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy v případě zániku smlouvy hlavní.
 4. Slevové kupony a dárkové poukazy. Slevový kupony a dárkové poukazy je možné uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených na kuponu nebo poukazu. Pokud není ujednáno jinak, lze je uplatnit pouze u nás a doba platnosti je omezena u slevových kuponů do odvolání nebo ukončení slevové akce, u dárkových poukazů na dobu jednoho roku od jejich vystavení.
 5. Následující články 4 a 5 upravují jednotlivé typy smluv, které můžeme uzavřít v našem internetovém obchodě, a to na základě toho, jaké zboží či služby od nás objednáte. V rámci jedné objednávky je možné uzavřít vedle sebe více druhů smluv, například pokud od nás objednáte hmotné zboží a zároveň služby spočívající ve vypracování projektové dokumentace či obstarání povolení.

Uzavřené smlouvy a jejich obsah

 1. Na základě uzavřené kupní smlouvy jsme povinni dodat vám ujednaným způsobem objednané hmotné zboží a poskytnout případné ujednané služby a vy jste povinni si zboží převzít a zaplatit nám celkovou cenu, která je tvořena cenou objednaného zboží, cenou platby, cenou dodání zboží a cenou případných dalších objednaných služeb. 
 2. Pokud vám na základě smlouvy dodáváme zboží, které je chráněno právy duševního vlastnictví (zejména autorská díla, ochranné známky, průmyslové vzory, patenty a užitné vzory), není součástí smlouvy licence opravňující vykonávat práva duševního vlastnictví. Zboží chráněné autorským právem nesmíte jako fyzická osoba užívat jinak než pro osobní potřebu a jako právnická jinak než pro svou vlastní vnitřní potřebu, zejména nejste oprávněni zboží rozmnožovat, dále prodávat, pronajímat nebo jinak zpřístupňovat třetím osobám.
 3. Způsoby dodání. Způsoby dodání, které můžete využít, naleznete na odpovídající stránce v našem internetovém obchodě.
 4. Omezení dodávání zboží. Zboží dodáváme pouze do České republiky.
 5. Nabytí vlastnického práva. Vlastníkem zboží, které vám dodáme, se jako podnikatel stanete uzavřením smlouvy a jako spotřebitel či nepodnikatel převzetím zboží, ne však dříve, než úplně zaplatíte celkovou cenu.
 6. Doba pro dodání. Ujednaná doba pro dodání zboží běží od uzavření smlouvy. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, běží doba pro dodání zboží až od uhrazení celkové ceny. Zboží bude v této době dodáno na místo určení. Pokud nejste spotřebitelem a zboží má být do místa určení dodáno pomocí přepravce, bude zboží v této době předáno přepravci.
 7. Převzetí zboží. Zboží jste povinni převzít v ujednané době a na ujednaném místě v závislosti na způsobu dodání. Pokud má být zboží dodáno pomocí přepravce, jste povinni jej převzít při dodání do místa určení. Pokud zboží nepřevezmete, vznikne nám právo od smlouvy odstoupit, právo na zaplacení nákladů spojených s dodáním zboží, pokud nebyly uhrazeny před dodáním zboží, a právo zaplacení odměny za uskladnění za dobu uskladnění zboží, která končí v okamžiku, kdy zboží převezmete, odstoupíte od smlouvy nebo od smlouvy odstoupíme my. Odměna za uskladnění činí 10 Kč za den, její celková výše však nesmí převyšovat cenu uskladněného zboží. Pokud vám zboží budeme poté, co jej nepřevezmete, dodávat opakovaně, máme právo na úhradu nákladů spojených s opakovaným dodáváním. 
 8. Kontrola totožnosti při převzetí zboží. Pokud bylo zboží uhrazeno před jeho dodáním, jsme oprávněni podmínit předání zboží kontrolou identity přebírající osoby na základě dokladu totožnosti.
 9. Poškození zboží při přepravě spotřebiteli nebo nepodnikateli. Pokud jste spotřebitelem nebo nepodnikatelem, přechází na vás nebezpečí škody na zboží převzetím zboží. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni nás o škodě neprodleně informovat a to nejlépe: 
  1. emailem na naší e-mailové adrese,
  2. osobně v kterékoli naší provozovně,
  3. telefonicky na našem telefonním čísle.

V případě, že poškození zásilky zjistíte již při přebírání zboží, jste povinni o poškození informovat nejen nás, ale i přepravce při přebírání zboží. O rozbalení poškozené zásilky před jejím převzetím můžete požádat přepravce a v případě, že zjistíte, že zboží bylo poškozeno, nejste povinni jej od přepravce převzít.

 1. Poškození zboží při přepravě podnikateli. Pokud jste podnikatelem a zboží má být dodáno pomocí přepravce, přechází na vás nebezpečí škody na zboží předáním zboží přepravci. Pokud dojde ke škodě na zboží po přechodu nebezpečí škody, neodpovídáme za ni a škoda na zboží nemá vliv na vaši povinnost uhradit celkovou cenu a povinnost zboží převzít. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni neprodleně reklamovat poškození zboží u přepravce.
 2. Balení zboží. Pokud nebude ujednáno jinak, bude zboží zabaleno způsobem vhodným pro jeho uchování a ochranu.

Smlouvy o dílo a příkazní smlouvy

  1. Definice. Pro účely tohoto článku 5 se za „služby“ považuje dílo podle čl. 5.6 i příkaz podle čl. 5.7.
  2. Zahájení poskytování služeb. Vyplněním a odesláním objednávky v našem internetovém obchodě nám udělujete výslovný pokyn k tomu, abychom bezprostředně začali s plněním smlouvy, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, která se na vás vztahuje, jste-li spotřebitelem. 
  3. Specifikace služeb. Konkrétní specifikace služeb vychází z obsahu vaší objednávky a případné následné vzájemné komunikace mezi námi.
  4. Subdodavatelé. Služby můžeme poskytovat samostatně či s využitím vhodných subdodavatelů.
  5. Orientační a výsledná cena. Celková cena za služby je sjednána jako součet ceny za Přípravu a ceny za Finalizaci (jak jsou definovány v odst. 5.6). Cena uvedená při objednávce v našem internetovém obchodu je orientační (odhad) a vypočtená dle údajů zadaných vámi v okamžiku objednávky a může se měnit před naším přijetím objednávky, kdy může být odhad upřesněn na základě našeho vyhodnocení dat zadaných do objednávky, nebo po přijetí objednávky na základě vyhodnocení skutečných dat získaných v rámci fáze Přípravy (viz odst. 5.9 až 5.12 níže).
  6. Smlouvy o dílo. Smlouvou o dílo se my jako zhotovitel zavazujeme pro vás jako objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo a vy se zavazujete dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. O smlouvu o dílo se bude jednat zejména v případě přípravy projektové dokumentace či dalších výstupů, například posudků, které vám následně předáme, a to zpravidla v elektronické podobě. Dílo je provedeno ve chvíli, kdy vám předáme všechny sjednané výstupy dle fáze Finalizace uvedené níže. V případě tohoto typu smluv se uplatní následující specifika:
   1. Ujednaná doba pro provedení díla počíná běžet od přijetí platby zálohy. Do doby pro provedení díla se nezapočítává doba mezi informováním o nutnosti upřesnit obsah a rozsah smlouvy, včetně ceny, podle čl. 5.10 a zaplacením doplněné zálohy. Pro vyloučení pochybností, nejsme povinni začít provádění Finalizace díla předtím, než dojde k uhrazení doplněné zálohy odpovídající rozdílu mezi doposud zaplacenou zálohou a konečnou celkovou cenou stanovenou na základě provedené Přípravy podle čl. 5.11.
   2. Dílo respektive sjednané výstupy budou předány ve formátu odpovídající tržním standardům v daném odvětví a čase, případně ve formátu uvedeném v katalogu služeb na našem internetovém portálu. Nebude-li sjednáno jinak, předáme vám výsledky díla v listinné podobě zaslání poštou na adresu uvedenou v objednávce, nebo, bylo-li jako součást služeb objednáno i vyřízení povolení ve smyslu čl. 5.7, jejich zasláním v elektronické podobě na elektronickou adresu uvedenou v objednávce
  7. Příkazní smlouvy. Na základě příkazní smlouvy vám můžeme poskytovat další objednané služby, které mohou spočívat zejména v obstarání určité záležitosti, jako je vyřízení veřejnoprávního povolení vztahujícího se k projektu dodávanému ve smyslu čl. 5.6 u příslušného správního orgánu. V případě tohoto typu smluv se uplatní následující specifika:
   1. Pokud je obsahem příkazu obstarání povolení, není možné tuto službu objednat samostatně, ale vždy pouze v souvislosti s dílem dodávaným ve smyslu čl. 5.6.
   2. Berete na vědomí, že úspěšné vyřízení povolení je závislé na správním posouzení příslušného orgánu veřejné správy a nelze tak garantovat výsledek. Obsahem příkazu je obstarání všech podkladů pro to, aby bylo možné o povolení zažádat, a podání žádosti.
   3. Pro případ, že žádosti o vydání povolení nebude vyhověno, nám stále náleží odměna za služby dle smlouvy; v případě, že povolení nebude vydáno z důvodů spočívajících převážně na naší straně, vydáme vám všechny podklady, které jsme původně připravili a vrátíme vám část zaplacené ceny ve výši 50 % z hodnoty Finalizace služeb po odečtení zaplacených správních a případných dalších poplatků.
   4. Vyžaduje-li obstarání záležitosti, abychom za vás činili právní jednání, zavazujete se nám či nám určenému dodavateli (zástupci) včas vystavit odpovídající plnou moc.
  8. Dílčí fáze poskytování služeb. Objednané služby budou poskytnuty v následujících dvou fázích, které představují samostatná plnění:
   1. Příprava. Příprava zahrnuje provedení činností spočívajících v získání všech podkladů nezbytných pro vyhodnocení, zda je možné dokončit poskytování služeb fází Finalizace na základě dosavadní smlouvy, tedy zejména zda poskytnuté informace rozhodné pro možnost poskytnutí služeb a určení ceny odpovídají stavu uvedenému vámi při objednávce. Výsledkem Přípravy je sdělení výsledku tohoto vyhodnocení vám. Cena za Přípravu činí 30 % z celkové ceny za objednané služby.
   2. Finalizace. Finalizace spočívá v opatření detailních dat, je-li to po provedení Přípravy zapotřebí, a jejich zpracování způsobem dle smlouvy a vytvoření sjednaných výstupů, které jsou uvedeny v definici služby objednávané na našem internetovém portálu. Výsledkem Finalizace je předání těchto výstupů vám.
  9. Způsob a harmonogram poskytování služeb. Služby jsou poskytovány tak, že je nejprve provedena Příprava. Poté vyhodnotíme, zda data získaná na základě Přípravy odpovídají sjednanému rozsahu služeb, a na základě toho budeme:
   1. automaticky pokračovat ve fázi Finalizace, pokud nejsou zjištěny rozpory mezi parametry objednávky a skutečným stavem takového charakteru, který by (i) měl za následek nemožnost poskytnutí služby nebo (ii) by znamenal navýšení celkové ceny o více než 5 % oproti odhadované ceně uvedené v potvrzení objednávky, čímž se odhadovaná cena uvedená v potvrzení objednávky stává konečnou celkovou cenou, nebo 
   2. informovat vás o tom, že dosavadní sjednaný rozsah služeb neodpovídá skutečné náročnosti a je nutné odpovídajícím způsobem upravit sjednaný rozsah služeb dle smlouvy, což může mít zejména vliv na celkovou cenu, než bude možné provést Finalizaci.
  10. V případě nutnosti úpravy sjednaného rozsahu služeb podle čl. 5.9.2 vás budeme před započetím Finalizace informovat o podrobnostech, zejména skutečném zjištěném rozsahu služeb a vlivu na celkovou cenu. Na základě uvedeného máte možnost:
   1. přijmout upřesněné podmínky provedení služeb, včetně upřesněné celkové ceny za služby, která se tímto stává konečnou celkovou cenou, nebo 
   2. odmítnout další provádění služeb a od smlouvy odstoupit; v takovém případě vám vrátíme zaplacené prostředky ponížené o cenu za Přípravu postupem dle čl. 7.10.
  11. Zvýšení ceny. V případě podle čl. 5.10.1 na základě vašeho přijetí upřesněného obsahu a rozsahu smlouvy vystavíme výzvu k doplacení zálohy odpovídající rozdílu mezi doposud zaplacenou zálohou a konečnou celkovou cenou stanovenou na základě provedené Přípravy. Po jejím zaplacení provedeme Finalizaci. 

 

 • Přeplatek. V případě, že na základě provedené Přípravy vyjde najevo, že služby je možné poskytnout, nicméně doposud zaplacená záloha převyšuje konečnou celkovou cenu stanovenou na základě provedené Přípravy o více než 5 % (Maximální přípustná cena), vrátíme vám přeplatek odpovídající rozdílu mezi výší zaplacené zálohy a Maximální přípustnou cenou postupem dle čl. 7.9. K provedení Finalizace v takovém případě přistoupíme bez zbytečného odkladu po dokončení fáze Přípravy.

 

 1. Součinnost zákazníka. Pro poskytnutí služeb bude nezbytné poskytnout nám nezbytnou součinnost či podklady. Ohledně těch platí následující:
  1. Služby je možné provést až na základě dostatečné specifikace předmětu, ve vztahu k němuž budeme poskytovat svoje služby.
  2. Je-li k poskytnutí služeb nutná jiná vaše součinnost, jako například poskytnutí přístupu k předmětu, ve vztahu k němuž budeme poskytovat svoje služby, vyrozumíme vás o podrobnostech takovéto součinnosti (zejména čas a nezbytný rozsah) a služby provedeme na základě oboustranné domluvy o těchto podrobnostech. Nebude-li součinnost ve sjednaném termínu a rozsahu poskytnuta, nebo nebude-li možné dohodu o termínu uzavřít ve lhůtě 7 dnů od naší výzvy k poskytnutí součinnosti, můžeme odstoupit od smlouvy.
  3. Bez zbytečného odkladu vás upozorníme na nevhodnou povahu věci nebo příkazu, které jste nám předali k poskytnutí služeb. Budete-li na použití takového podkladu či příkazu trvat, musíte tak učinit v písemné formě. Učiníte-li tak, můžeme – s ohledem na nevhodnou povahu předané věci či příkazu – od smlouvy odstoupit.

Platební podmínky

 1. Způsoby platby. Celkovou cenu je možné uhradit způsoby, které naleznete na odpovídající stránce v našem internetovém obchodě.
 2. Doba pro zaplacení. Celkovou cenu jste povinni uhradit buď před dodáním zboží, při převzetí zboží, nebo později, a to podle ujednaného způsobu platby. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, jste povinni ji uhradit do 15 dnů od uzavření smlouvy. Pokud je celková cena hrazena prostřednictvím poskytovatele platební služeb, je celková cena uhrazena připsáním peněžité částky na náš účet u poskytovatele platebních služeb.
 3. Placení prostřednictvím úvěru. V případě, že je sjednáno placení celkové ceny prostřednictvím úvěru nebo jiného finančního produktu na základě smlouvy s poskytovatelem finančních služeb, řídí se tento poměr také smlouvou a podmínkami poskytovatele finančního produktu.

Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Obecně o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od uzavřené smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si vše, co na základě zrušené smlouvy poskytly. Odstoupením od smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo odstoupit od smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny v obchodních podmínkách, nebo pokud tak stanoví právní předpisy.
 2. Naše právo odstoupit od smlouvy. My máme právo odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli od dne uzavření smlouvy do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží, a to z důvodů: 
  1. vyčerpání zásob objednaného zboží,
  2. nepřevzetí zboží při jeho dodání,
  3. zneužití objednávkového systému našeho internetového obchodu,
  4. uvedení chybných údajů při objednávání zboží,
  5. objednání zboží za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud bylo zboží za tuto cenu nabízeno v důsledku omylu či chyby našeho internetového obchodu,
  6. dalších hodných zvláštního zřetele.
 3. Zákonné právo spotřebitele odstoupit od smlouvy. Pokud jste spotřebitelem, máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne 
  1. převzetí zboží, pokud jde o kupní smlouvu,
  2. převzetí poslední dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
  3. převzetí první dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží,
  4. uzavření smlouvy, pokud jde o jinou smlouvu.
 4. Nemožnost odstoupení od smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy nemáte u smluv:
  1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu,
  2. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  4. dalších, pokud tak stanoví právní předpis.
 5. Nemožnost odstoupení od smlouvy o dílo či příkazní smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy nemáte ani pokud jste spotřebitelem, jestliže byla smlouva splněna s vaším předchozím souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Pro účely tohoto ustanovení se fáze Příprava a fáze Finalizace považují za samostatná díla, tzn. za podmínek dle předchozí věty nelze odstoupit od fáze Přípravy, pokud již byla splněna. V případě, že jsme na základě vaší výslovné žádosti začali s plněním smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, náleží nám poměrná část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
 6. Způsob odstoupení od smlouvy. Pokud vám vzniklo právo na odstoupení od smlouvy a chcete od smlouvy odstoupit, můžete tak učinit formou jednostranného právního jednání, které nám doručíte, nejlépe pak vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou obchodních podmínek a jeho odesláním
  1. poštou na adresu kterékoli naší provozovny,
  2. e-mailem na naši e-mailovou adresu.
 7. Zachování lhůty. Pokud jste spotřebitelem, pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud nám odstoupení odešlete v poslední den lhůty určené pro odstoupení od smlouvy.
 8. Vrácení zboží po odstoupení od smlouvy. Odstoupíte-li od smlouvy, jste povinni nám zboží na vaše vlastní náklady vrátit nejlépe současně s odstoupením od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení a to nejlépe 
  1. odesláním zboží na adresu kterékoli naší provozovny,
  2. osobně v kterékoli naší provozovně.

Žádáme vás, abyste nám zboží vrátili nepoškozené, neznečištěné, neopotřebené a nejevící známky užívání, včetně veškerého příslušenství a dokumentace, pokud možno v původním obalu; v opačném případě nám můžete odpovídat za snížení hodnoty zboží (v důsledku nakládání s ním jinak, než jak je nutné k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností). Zároveň jste povinni vrátit nám i veškeré dárky a bonusy, které jste obdrželi na základě zrušené smlouvy.

 1. Vrácení peněz po odstoupení od smlouvy. Pokud jako spotřebitel odstoupíte od smlouvy, zaplacené peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, ne však dříve než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno. Zaplacené náklady na dodání zboží vám vrátíme pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu srovnatelnému způsobu dodání, který nabízíme. Pokud dojde ke snížení hodnoty vraceného zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než jak je nutné k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, bude vracená částka ponížena o částku, o kterou se hodnota zboží snížila. Peněžní prostředky vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali, případně jiným způsobem, na kterém se dohodneme, pokud vám tím nevzniknou další náklady.
 2. Zaplacené peněžní prostředky budou v případě odstoupení od smlouvy o dílo či příkazní smlouvy poníženy o poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy, což v případě, že byla dokončena alespoň fáze Přípravy, odpovídá nejméně sjednané ceně za provedení Přípravy.

Reklamace zboží spotřebitelem a nepodnikatelem

 1. Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že jste spotřebitelem nebo nepodnikatelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.
 2. Záruční doba. Záruční doba je 24 měsíců, u použitého zboží 12 měsíců, od převzetí zboží. 
 3. Naše odpovědnost za vady zboží. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí a v záruční době nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že zboží
  1. má vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali nebo které jste mohli s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy očekávat,
  2. se hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 4. Omezení odpovědnosti u zboží. Neodpovídáme vám 
  1. u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  2. za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
  3. u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí, 
  4. za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, z jeho povahy,
  5. pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu,
  6. pokud jste vadu sami způsobili.
 5. Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit, a to v záruční době nebo době prodloužené záruky za jakost. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude vám přiznáno.
 6. Vaše práva při výskytu vady zboží. Má-li zboží vadu, máte právo: 
  1. na bezplatné odstranění vady,
  2. v případě prodeje nepoužitého zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, na dodání nového zboží bez vad, pokud se však vada týká pouze součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti,
  3. není-li možné odstranění vady ani výměna zboží či jeho součásti, odstoupit od smlouvy,
  4. na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 7. Vaše práva při opakovaném nebo vícenásobném výskytu vady zboží. Pokud nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt téže vady po opravě nebo pro větší počet vad, máte dle své volby právo:
  1. na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti, to však neplatí u zboží prodávaného s vadou nebo u zboží použitého,
  2. na přiměřenou slevu z kupní ceny,
  3. odstoupit od smlouvy.

Za opakovaný výskyt vady se považuje, pokud se na věci vyskytne stejná vada po jejích alespoň dvou předchozích opravách. Za větší počet vad se považuje současný výskyt alespoň tří vad, z nichž každá samostatně brání užívání zboží.

 1. Nemožnost požadovat odstoupení od smlouvy a dodání nového zboží. Nemůžete-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi, nemůžete odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží. To neplatí,
  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
  2. použili-li jste zboží ještě před objevením vady,
  3. nezpůsobili-li jste nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  4. prodali-li jste zboží ještě před objevením vady, spotřebovali-li jste ho, anebo pozměnili-li jste zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám to, co ještě vrátit můžete, a ve zbytku nám poskytnete náhradu do výše, v níž jste měli z použití zboží prospěch.
 2. Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit nejlépe: 
  1. odesláním zboží na adresu kterékoli naší provozovny,
  2. osobně v kterékoli naší provozovně,
  3. pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, u této osoby.
 3. Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba:
  1. doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,
  2. sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.
 4. Vyřízení reklamace. Pokud jste spotřebitelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud jste nepodnikatelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 45 dnů. O vyřízení reklamace budete v této lhůtě vyrozuměni a zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. V případě, že reklamace nebude vyřízena včas, máte právo od smlouvy odstoupit. Pokud bude vaše reklamace uznána, záruční doba a doba prodloužené záruky za jakost se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo.
 5. Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.
 6. Potvrzení o reklamaci. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

Reklamace zboží podnikatelem

 1. Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že jste podnikatelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.
 2. Naše odpovědnost za vady zboží. Zboží vám dodáme v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nebudou-li jakost a provedení ujednány, dodáme vám zboží v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Pokud bude množství určeno jen přibližně, přesné množství určíme my. V případě, že zboží bude při přechodu nebezpečí škody na vás mít vadu, odpovídáme za ni. To neplatí v případě, že půjde o vadu, kterou lze s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. 
 3. Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám 
  1. u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  2. za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
  3. u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí, 
  4. za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, z jeho povahy,
  5. za vady zboží, pokud jste o nich před převzetím zboží věděli,
  6. za vady zboží, pokud jste je sami způsobili.
 4. Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit. Nejpozději je možné právo uplatnit do 6 měsíců, v případě skryté vady do 2 let, od dne kdy, vám zboží dodáme. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude vám přiznáno.
 5. Vaše práva při podstatném porušení smlouvy. Bude-li vada znamenat podstatné porušení smlouvy, máte právo:
  1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
  2. na odstranění vady opravou zboží,
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  4. odstoupit od smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje dodání zboží s takovou vadou, o které jsme museli již v okamžiku uzavření smlouvy vědět, že pokud byste ji předvídali, smlouvu byste s námi neuzavřeli; v ostatních případech se porušení smlouvy považuje za nepodstatné. Pokud nám zvolené právo neoznámíte, máte práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 1. Vaše práva při nepodstatném porušení smlouvy. Bude-li vada nepodstatným porušením smlouvy, máte právo:
  1. na odstranění vady,
  2. na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Pokud nám zvolené právo neoznámíte, můžeme vadu odstranit opravou zboží, dodáním nového zboží nebo dodáním toho, co jsme vám nedodali. Zvolené právo nemůžete později změnit bez našeho souhlasu.

 1. Nemožnost požadovat odstoupení od smlouvy a dodání nového zboží. Nemůžete-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi, nemůžete odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží. To neplatí,
  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
  2. použili-li jste zboží ještě před objevením vady,
  3. nezpůsobili-li jste nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  4. prodali-li jste zboží ještě před objevením vady, spotřebovali-li jste ho, anebo pozměnili-li jste zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám to, co ještě vrátit můžete, a ve zbytku nám poskytnete náhradu do výše, v níž jste měli z použití zboží prospěch.
 2. Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit: 
  1. odesláním zboží na adresu kterékoli naší provozovny,
  2. osobně v kterékoli naší provozovně,
  3. pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, u této osoby.
 3. Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba:
  1. doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,
  2. sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.
 4. Vyřízení reklamace. Vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 45 dnů. Zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. Pokud bude vaše reklamace uznána, doba pro uplatnění vašich práv z odpovědnosti za vady se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo.

Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.

Reklamace služeb

 1. Práva spotřebitele či nepodnikatele při výskytu vady. Jste-li spotřebitelem či nepodnikatelem a má-li dílo vadu, máte právo: 
  1. na bezplatné odstranění vady, avšak nikoli na provedení náhradního díla, neboť předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli,
  2. není-li možné odstranění vady, odstoupit od smlouvy,
  3. na přiměřenou slevu z ceny.
 2. Práva spotřebitele či nepodnikatele při opakovaném nebo vícenásobném výskytu vady. Pokud nemůžete dílo respektive jeho výstupy řádně užívat pro opakovaný výskyt téže vady po opravě nebo pro větší počet vad, máte dle své volby právo:
  1. na přiměřenou slevu z ceny,
  2. odstoupit od smlouvy.

Za opakovaný výskyt vady se považuje, pokud se na věci vyskytne stejná vada po jejích alespoň dvou předchozích opravách. Za větší počet vad se považuje současný výskyt alespoň tří vad, z nichž každá samostatně brání užívání výstupů díla.

 1. Práva podnikatele při podstatném porušení smlouvy. Jste-li podnikatelem a má-li dílo vadu, která bude znamenat podstatné porušení smlouvy, máte právo:
  1. na odstranění vady opravou či doplněním díla,
  2. na přiměřenou slevu z ceny, nebo
  3. odstoupit od smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje provedení díla s takovou vadou, o které jsme museli již v okamžiku uzavření smlouvy vědět, že pokud byste ji předvídali, smlouvu byste s námi neuzavřeli; v ostatních případech se porušení smlouvy považuje za nepodstatné. Pokud nám zvolené právo neoznámíte, máte práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 1. Práva podnikatele při nepodstatném porušení smlouvy. Bude-li vada nepodstatným porušením smlouvy, máte právo:
  1. na odstranění vady,
  2. na přiměřenou slevu z ceny.
 2. Pokud nám zvolené právo neoznámíte, můžeme vadu odstranit opravou či doplněním díla. Zvolené právo nemůžete později změnit bez našeho souhlasu.

Další ustanovení

 1. Evidence tržeb Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.